Trang trí tiểu cảnh dây bong bóng BBX388

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Dây bong bóng trang trí tiểu cảnh
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật,…
  • Giá: 0 VND
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...