Trụ bong bóng phong cách đơn giản TBB147

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng bay và giây cố định
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...