Backdrop tiệc cưới hoa tươi cùng dây bong bóng và thảm trải BBX411

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Pastel
  • Sản phẩm gồm: Backdrop cùng dây viền bong bóng trang trí cùng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...