Ống hút trang trí 006

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Hồng đậm.
  • Sản phẩm gồm: Giấy cứng.
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: 25.000 VND
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...