Bóng trái tim trang trí tiểu cảnh sinh nhật BBX243

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Đỏ
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng trái tim
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...