Công chào khai trương xoắn xanh và trắng CC063

  • Kích thước:
  • Màu sắc: xanh, trắng
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: