Trang trí sinh nhật trọn gói Rainbow

  • Kích thước:
  • Màu sắc: nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: tiểu cảnh bong bóng, trụ bong bóng, bàn tiệc, sân khấu, dây bong bóng, cổng chào
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...