Nến sáp chữ Happy Birthday

  • Kích thước:
  • Màu sắc:
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: 35.000 VND
  • Giá trước đây: 45.000 VND
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...